Algemene voorwaarden


Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen DAAD enhaarwederpartij(“Opdrachtgever”).

1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Kandidaat

Iedere natuurlijke persoon die door DAAD wordt geworven en geselecteerd om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de Opdrachtgever.

Opdrachtgever

Degene voor wie DAAD zich inspant om een Kandidaat te werven en te selecteren.

Opdracht

De overeenkomst tussen DAAD en de Opdrachtgever, waarbij DAAD zich jegens Opdrachtgever inspant een Kandidaat te werven en te selecteren tegen een overeengekomen vergoeding.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen DAAD en Opdrachtgever en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien.

2.2. Deze voorwaarden hebben 01 oktober 2016 als ingangsdatum.

2.3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door de directie van DAAD schriftelijk zijn bevestigd. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de Opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. Alle offertes, aanbiedingen of prijsopgaven van DAAD zijn vrijblijvend; zij zijn gedurende 7 dagen geldig, tenzij anders aangegeven en houden slechts een uitnodiging in tot het doen van een aanbod tenzij schriftelijk in de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2. Een Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en DAAD komt tot stand indien en voor zover DAAD een Order van de Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt.

3.3. Indien DAAD op verzoek van de Opdrachtgever enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal de Opdrachtgever DAAD daarvoor betalen conform de op dat moment bij DAAD geldende tarieven.

3.4. Aanvulling(en) op of wijziging(en) van een reeds tot stand gekomen Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

3.5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, reis- en administratiekosten en leges, tenzij anders aangegeven.

3.6. Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen voor latere opdrachten.

4. HONORARIUM

4.1. De door de Opdrachtgever aan DAAD verschuldigde honorarium van een wervingsprocedure zijn uitgedrukt in een percentage van het eerste bruto jaarinkomen dat de Kandidaat bij de Opdrachtgever zal gaan verdienen. Dit bruto jaarinkomen wordt berekend op basis van een fulltime basis bruto jaarsalaris aangevuld met het vakantiegeld, gegarandeerde of redelijkerwijs te verwachten bonus, eventuele 13e maand, winstdeling, vaste representatievergoedingen en overige emolumenten van de geplaatste kandidaat.

4.2. Het gestelde in artikel 4.1. geldt eveneens indien de geplaatste kandidaat een functie op basis van deeltijd gaat bekleden, tenzij anders is overeengekomen.

4.3. Indien DAAD met Opdrachtgever een vast tarief overeenkomt, is DAAD niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief.

4.4. DAAD is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien DAAD kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en uitvoering de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of reis-, verblijfkosten met meer dan 5% zijn gestegen.

4.5. DAAD zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. DAAD zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat.

4.6. Indien tijdens de werving- en selectieprocedure op basis van exclusiviteit kandidaten via een ander kanaal dan via DAAD worden voorgedragen, worden deze kandidaten opgenomen in de procedure via DAAD en zijn de onderhavige algemene voorwaarden eveneens van toepassing, tenzij anders is overeengekomen. Deze bepaling geldt eveneens indien de kandidaten rechtstreeks via Opdrachtgever worden aangemeld.

5. ANNULERING OF WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

Indien de Opdrachtgever een Opdracht intrekt, langer dan 3 maanden on-hold zet of essentiële kenmerken van de Opdracht wijzigt, kan na overleg met de Opdrachtgever een annuleringsvergoeding in rekening worden gebracht. De hoogte van het bedrag zal afhankelijk zijn van de tot op dat moment door DAAD gedane werkzaamheden. Onder wijzigingen van essentiële kenmerken van een Opdracht wordt verstaan het zodanig wijzigen van elementen van de Opdracht dat naar oordeel van DAAD een nieuwe Opdracht is ontstaan.

6. BETALING

6.1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is de Opdrachtgever te allen tijde gehouden de facturen van DAAD te voldoen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum op een door DAAD aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

6.2. Na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn in artikel 6.1. is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan aan DAAD een rente verschuldigd, over het nog openstaande bedrag van 2% per maand of gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke (handels-)rente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, alsmede al de incassokosten waaronder de kosten voor juridische bijstand in en/of buiten rechte verschuldigd.

6.3. In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag, of (voorlopige) surséance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van DAAD op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6.4. Opdrachtgever heeft geen recht van verrekening of opschorting van betaling en/of de uitvoering van verbintenissen die voortvloeien uit Overeenkomsten of deze Algemene Voorwaarden.

6.5. De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

7. ADVERTENTIES

DAAD kan haar kennis en expertise op het gebied van adverteren beschikbaar stellen aan de Opdrachtgever. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan een advertentie-opdracht annuleren, mits de advertentie nog niet door het medium is aanvaard en annulering door DAAD kan geschieden zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

8. LEVERINGSTERMIJN

8.1. Alle door DAAD genoemde (Leverings)termijnen zijn indicatief, niet fataal en gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst aan DAAD bekende gegevens en geldende omstandigheden. DAAD zal de opgegeven (Leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht nemen.

8.2. De enkele overschrijding van een genoemde (Leverings)termijn brengt DAAD niet in verzuim. DAAD is niet gebonden aan (Leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden.

8.3. DAAD heeft het recht de Overeenkomst in deelleveringen uit te voeren.

9. OVERIGE VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

9.1. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van DAAD op enigerlei wijze gegevens over Kandidaten aan derden door te geven of Kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de Opdrachtgever een door DAAD geïntroduceerde Kandidaat binnen 18 maanden na introductie van de Kandidaat introduceert bij een andere persoon, onderneming of instelling, hetgeen resulteert in een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met die Kandidaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de Kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de totale kosten conform het in artikel 4. van deze Algemene Voorwaarden bepaalde.

9.2. Indien de Opdrachtgever een door DAAD geïntroduceerde Kandidaat afwijst of de Kandidaat een aanbod van de Opdrachtgever voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst afwijst, waarna de Opdrachtgever vervolgens binnen 18 maanden na de introductie van de Kandidaat door DAAD alsnog een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met de Kandidaat aangaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de totale kosten conform het in artikel 4. van deze Algemene Voorwaarden bepaalde.

9.3. Indien een omstandigheid als in artikel 9.1. en 9.2. zich voordoet en er sprake is van een andere contractuele relatie dan een arbeidsovereenkomst, dan dient onder het eerste bruto jaarinkomen in artikel 4. van deze Algemene Voorwaarden te worden verstaan de verwachte jaaromzet van de Kandidaat.

10. VROEGTIJDIGE BEËINDIGING ARBEIDSOVEREENKOMST

10.1. Indien binnen twee maanden na indiensttreding de arbeidsovereenkomst van de Kandidaat met de Opdrachtgever wordt beëindigd, wordt de Opdracht als niet afgerond beschouwd en zal DAAD zonder extra kosten te berekenen - met uitzondering van aanvullende advertentiekosten welke kosten vooruit ter goedkeuring aan de Opdrachtgever zullen worden voorgelegd – alsnog zorgdragen voor de uitvoering van de Opdracht mits:

  1. de Opdrachtgever binnen 7 dagen na opzeggen door de kandidaat, DAAD hiervan schriftelijk op de hoogte stelt;
  2. de opzegging niet het gevolg is van wijzigen of niet nakomen van de arbeidsovereenkomst door de Opdrachtgever;
  3. de essentiële kenmerken van de functie niet zijn gewijzigd;
  4. de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet het gevolg is van afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname;
  5. de Opdrachtgever alle door DAAD gefactureerde bedragen betaald heeft;
  6. de voorwaarden als in deze Algemene Voorwaarden beschreven door de Opdrachtgever zijn nagekomen.

10.2. Indien de Opdrachtgever of een aan de Opdrachtgever gelieerde (rechts-)persoon, vennootschap of instelling binnen 18 maanden na introductie van de Kandidaat een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaat met de Kandidaat, zal de Opdrachtgever voor de tussentijdse inspanning om een vervanger te vinden gehouden zijn tot betaling van DAAD van de volledige kosten conform het in artikel 4. van deze Algemene Voorwaarden.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. DAAD spant zich in om een geschikte Kandidaat te vinden, doch verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de voorgestelde Kandidaat. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nagaan van referenties van de Kandidaat (inclusief de controle betreffende behaalde diploma’s en dergelijke) en dient zichzelf van de geschiktheid van de Kandidaat te overtuigen alvorens een door DAAD geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen. DAAD is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever in verband met de Opdracht mocht lijden, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door (achteraf gebleken) ongeschiktheid van de Kandidaat of door andere factoren. Opdrachtgever vrijwaart DAAD tegen eventuele aanspraken van derden in verband met de Opdracht.

11.2. Aansprakelijkheid van DAAD voor indirecte schade, gevolgschade, bijvoorbeeld in verband met schade geleden door derden, gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens (bestanden), schade in de vorm van gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens storing van een bedrijfsproces of van een administratieve organisatie of schade wegens overschrijding van een termijn, en/of letselschade, is uitgesloten.

12. ETHISCHE GEDRAGSCODE

12.1. DAAD zal niet actief Kandidaten benaderen die werkzaam zijn bij de Opdrachtgever, gedurende een periode van 1 jaar na het beëindigen van een laatste Opdracht.

12.2. Kandidaten worden alleen voorgesteld aan de Opdrachtgever nadat een interview is afgenomen en zij zijn geïnformeerd over de betreffende vacature.

12.3. DAAD zal ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens van de Opdrachtgever en de Kandidaat discretie in acht nemen. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt met toestemming van de Kandidaat.

13. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

13.1. Op deze Algemene Voorwaarden en op de Opdracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Opdracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn alsmede geschillen omtrent deze Algemene Voorwaarden, worden, indien deze behoren tot de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank, gebracht voor de Arrondissementsrechtbank te Den Bosch.